ПРОДУКТОВ СПРАВОЧНИК

     zazdrave.bg                             pharmaselect.

Политика за поверителност

I. Предмет 
Чл. 1. Настоящата Политика за личните данни, наричана по-долу за краткост „Политика за личните данни“ , е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между Pharmaselect International Beteiligungs GmbH, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , собственик на Интернет страницата: https://www.zazdrave.bg, наричана по-долу за краткост „Интернет страница“, и всеки един от посетителите на https://www.zazdrave.bg, наричани по-долу за краткост „Посетител“ или "Посетители" на Интернет страницата, във връзка с използването й. 

II. Данни за Доставчика 

Чл. 2. Информация относно Доставчика: 
1. Наименование: Pharmaselect International Beteiligungs GmbH, ЕИК FN166665x 
2. Седалище и адрес на управление: Град: Vienna, република: Austria, Адрес: Ernst-Melchior-Gasse 20,1020 Vienna, тел: +43 1 786 03 86-0, е-мейл: office@pharmaselect.com 
3. Адрес за упражняване на дейността: Град: Vienna, република: Austria, Адрес: Ernst-Melchior-Gasse 20,1020 Vienna, тел: +43 1 786 03 86-0, е-мейл: office@pharmaselect.com 
4. Данни за кореспонденция: Град: Vienna, република: Austria, Адрес: Ernst-Melchior-Gasse 20,1020 Vienna, тел: +43 1 786 03 86-0, е-мейл: office@pharmaselect.com 
5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър на Република Австрия. 
6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност /VAT/ на република Австрия № ATU48050807 
7. Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg 


III. Защита на личните данни 

Чл. 3. (1) Доставчикът, чрез Интернет страницата, събира, съхранява и обработва лични данни на Посетителите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България и GDPR на ЕС. 
(2) Личните данни на Посетителя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания, попълване на контактна форма за връзка с фирмата или изпращане на e-mail до фирмата, предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Посетителя, изпращане на бюлетин в случай, че Посетителя е предоставил съгласието си за получаване на такъв, статистически информация за ползване на Интернет страницата, защита на информационната сигурност на Интернет страницата, евентуални, но не изрични - счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Доставчика, обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика. 
(3) Доставчикът НЕ ползва и НЕ обработва лични данни на Посетителя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Посетителя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия. 
(4) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Посетителя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни и GDPR на ЕС. 
Чл. 4. Интернет страницата използва бисквитки (cookies), като вида, целите и условията за използването им са посочени в Политиката за бисквитки, достъпна на: https://www.zazdrave.bg/cookie-policy , с която чрез използването на Интернет страницата Посетителят се съгласява. 
Чл. 5. С използването на Интернет страницата Посетителят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия достъпни на: https://www.zazdrave.bg/general-conditions
Чл. 6. Доставчикът НЕ разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Интернет страницата събира, когато даден Посетител я посещава, разглежда и ползва, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България. 
Чл. 7. Посетителят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез изпращане на писмено електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание на e-mail: privacy@zazdrave.bg, или чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено до Доставчика чрез класическата поща на адрес: гр. Vienna, република: Austria, Адрес: Ernst-Melchior-Gasse 20,1020 Vienna. Ние предпочитаме комуникацията да става, чрез изпращане на писмено електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание на e-mail: privacy@zazdrave.bg, тъй като по този начин, ще можем да реагираме по-бързо и адекватно на ситуацията, в най-кратки срокове. 

УВЕРЯВАМЕ ВСИЧКИ ПОСЕТИТЕЛИ НА НАШИЯ ИНТЕРНЕТ САЙТ, ЧЕ ТЕХНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ЩЕ БЪДАТ ЗАЩИТЕНИ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЦЕЛИ - РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕЛИТЕ ОПИСАНИ ПО-ГОРЕ. 

С посещението и разглеждането на Интернет страницата https://www.zazdrave.bg, и/или с евентуална ваша регистрация на страницата, попълване на контактна форма, и/или изпращане съобщение на някои от e-mail адресите публикувани на Интернет страницата - Вие потвърждавате, че сте прочели тази Политика за поверителност и се съгласявате с всички нейни условия и правила. С достъпа си до Интернет страницата https://www.zazdrave.bg , вие се съгласявате да бъдете обвързани с тази Политика на поверителност. Ако не сте съгласни с тази Политика на поверителност, или не сте съгласни с използването на Ваши лични данни от страна на Доставчика описани по-горе, моля напуснете незабавно Интернет страницата, защото при хипотeзата за несъгласие - Вие не сте упълномощени да използвате или да получите достъп до тази Интернет страница.   

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Политиката за поверителност /"Политика за личните данни"/ няма да води до недействителност на целия текст.

   Настоящата Политика за поверителност /"Политика за личните данни"/ влиза в сила за всички Посетители на Сайта считано от 07.12.2019 г.