ПРОДУКТОВ СПРАВОЧНИК

    zazdrave.bg                             pharmaselect.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА https://www.zazdrave.bg/


 

I. ПРЕДМЕТ


 

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Pharmaselect International Beteiligungs GmbH, ЕИК: FN166665x (наричано за краткост „Доставчик“)                                               и Посетителите на уеб-сайта https://www. zazdrave.bg (наричани за краткост „Посетителите“).
(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.


 

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА


 

Чл. 2. (1) Информация относно Pharmaselect International Beteiligungs GmbH:
Наименование: Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
ЕИК: FN166665x
Седалище и адрес на управление: Ernst-Melchior-Gasse 20,1020 Vienna, Austria.
Данни за кореспонденция: гр. Виена, Република Австрия, Pharmaselect International Beteiligungs GmbH, Ernst-Melchior-Gasse 20,1020 Vienna, тел: +43 1 786 03 86-0, е-мейл: office@pharmaselect.com
(2) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: 02/91-53-518
факс: 02/91-53-525
е-mail: kzld@cpdp.bg 
Уеб сайт: www.cpdp.bg 
Чл. 3. Сайтът https://www.zazdrave.bg  предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и продуктите на Доставчика, както и достъп до публикуваните новини, информация и материали, възможност за публикуване на мнения и коментари, преглед на каченото съдържание и всякакви действия, които са необходими за пълноценното използване на Сайта по неговото предназначение.

 


III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ


 

Чл. 4. (1) Всички текстови публикации в Сайта са интелектуална собственост на Доставчика или са лицензирани с право на ползване от Доставчика и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те НЕ могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Доставчика и/или притежателите на авторските права върху тях.
(2) Изображенията в Сайта, както и другите визуални елементи, които са интелектуална собственост на Доставчика или са лицензирани с право на ползване от Доставчика, НЕ могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без неговото предварително писмено съгласие, и/или писменото съгласие на притежателите на авторските права върху тях. Горният текст не се отнася за авторите на самите произведения.

(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта https://www.zazdrave.bg, без изрично писмено разрешение от страна на Доставчика и/или притежателите на авторските права върху тях, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Чл. 5. (1) Доставчикът НЕ разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт. /Изключение към Чл.5. е допустимо единствено за авторите на текстови и/или аудио-визуални произведения,публикувани в Сайта https://www.zazdrave.bg/.
(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно правата на Доставчика върху материалите, така че Посетителите да не бъдат въвеждани в заблуждение. Към всяка препратка трябва да се посочи, че е препратка към Сайта https://www.zazdrave.bg/.


 

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


 

Чл. 6. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с евентуално, но не изрично - обработване на лични данни и относно свободното движение на такива данни, изискванията на европейското и българското законодателство, както и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта и в Интернет.
(2) Доставчикът не изпраща идентифицираща информация на трети лица, като техническа информация и информация за ползването на Сайта от Посетителите се обработва от дружеството, поддържащо платформата, на която е поставен Сайта при спазване на изискванията за защита на личните данни и информационна сигурност.
(3) Доставчикът събира и обработва данни за „бисквитки“ съгласно своята Политика, с която Посетителите се запознават при зареждането на Сайта.

(4) За връзка относно защитата на личните данни - пишете на e-mail: privacy@zazdrave.bg


 

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


 

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като своевременно на Сайта се публикуват изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени. 
(2) Измененията в настоящите Общи условия имат действие за всички Посетители от момента на обявяването им на Сайта.


 

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА


Чл. 8. Този отказ от отговорност („Отказ от отговорност“, „Споразумение“) е споразумение между Доставчик на уебсайт („Оператор на уебсайт“, „Нас“, „Ние“ или „Нашето дружество“) и вас ("Посетител", „Потребител“, „Вие“ или „Вашето дружество“). Този отказ от отговорност е част от общите условия и правила за използването на уебсайта https://www.zazdrave.bg и на всички негови продукти или услуги (накратко казано - „Сайт“ или „Услуги“).

(1) Сайта https://www.zazdrave.bg има само информационен характер. Чрез сайта не се извършва електронна търговия. Всички продукти на компанията Pharmaselect International Beteiligungs GmbH,  изобразени и публикувани в сайта https://www.zazdrave.bg, се продават единствено в аптечната мрежа и оторизираните със закон места за продажби.

(2) Представителство:

Всички мнения или информация, представени, публикувани в този Сайт, принадлежат единствено на създателите, авторите на съдържание и не представляват тези на хора, институции или организации, с които Доставчикът на Сайта или създателите, авторите могат или не могат да бъдат асоциирани в професионален или личен план, освен ако изрично не е посочено. Всякакви възгледи или мнения не са предназначени да злоупотребяват с никаква религия, етническа група, пол, раса, организация, компания или индивид.

(3) Доставчикът предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова каквото е и не гарантира, че насоките на материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.
(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.
(5) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

(6) Обезщетение и гаранции:

Въпреки че сме се стремили да гарантираме, че информацията, съдържаща се в Сайта https://www.zazdrave.bg, е вярна, Доставчикът на Сайта не носи отговорност за грешки или пропуски или за резултатите, получени при използването на тази информация. Цялата информация на Сайта се предоставя „такава, каквато е“, без гаранция за пълнота, точност, навременност или за гарантиран резултат, получени от използването на тази информация и без никаква гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Доставчикът на Сайта или неговите партньори, служители или агенти не носят отговорност пред вас или някой друг за всяко взето решение или действия, предприети относно информацията на Сайта, или за всякакви последващи, конкретни или други щети, дори ако има хипотеза за възникване на такива щети или са възникнали такива щети. Информацията на Сайта е само за общи информационни цели и не е предназначена да предоставя правни, финансови, медицински или други видове професионални съвети. Моля, потърсете професионална специализирана помощ, ако желаете! Изборът е изцяло ваш! 

(7) Информацията, съдържаща се в Сайта и всички страници, свързани към и от него, подлежат на промяна по всяко време и без предупреждение.

(8) Ние си запазваме правото да променяме Общите ни условия, както и този Отказ от отговорност във връзка със Сайта или Услугите по всяко време, в сила след публикуването на актуализирана версия на същите в Сайта https://www.zazdrave.bg. Когато го направим, ще преразгледаме и актуализираме датата в края на тази страница. Последващото използване на Сайта, след каквито и да било такива промени, представлява вашето съгласие за тези промени.

(9) Приемане на този отказ от отговорност

Вие потвърждавате, че сте прочели този Отказ от отговорност и се съгласявате с всички негови условия и правила. С достъпа си до Сайта https://www.zazdrave.bg ,  вие се съгласявате да бъдете обвързани с Общите ни условия и този Отказ от отговорност. Ако не сте съгласни да спазвате условията на Общите ни условия и този Отказ от отговорност, не сте упълномощени да използвате или да получите достъп до този Сайт.

 


 

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ


 

Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Доставчика при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.
Чл. 10. За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Чл. 11. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Общите условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 12. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 07.12.2019 г.